18-19 maja 2024 r.
Collegium Intermarium, Bagatela 12, Warszawa

75-lecie śmierci Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego.
Rok Woronieckiego w Collegium Intermarium

KONFERENCJA
"o. Jacek Woroniecki OP. Zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny"

Program konferencji

18 maja 2024

12.00 – msza św przy grobie Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP – kościół oo. Dominikanów pw. św. Jacka, ul Freta 8/10
14.15 – otwarcie konferencji – dr Artur Górecki, rektor CI
14.30 – dr Elżbieta Wiater (publicysta, badacz dziejów Zakonu Kaznodziejskiego) – Sługa Boży Jacek Woroniecki OP i jego rola w dziejach Polskiej Prowincji Dominikanów na poczatku XX wieku;
15.00 – Michał Jędryka (Christianitas) – o. Jacek Woroniecki OP o zaletach i wadach polskiego katolicyzmu. Program ciągle aktualny;
15.30 – Arkadiusz Robaczewski (CI) – o. Jacek Woroniecki OP o uniwersalizmie myśli św. Tomasza z Akwinu i jej znaczeniu dla kultury;
16.00 – dyskusja, przerwa kawowa
17.00 – Radosław Brzózka (Sejmik Województwa Lubelskiego) – Relacje między społecznościami naczelnymi w myśli o. Jacka Woronieckiego OP
17.30 – dr Paweł Milcarek (Christianitas CI)

19 maja 2024

10.30 – prof. dr hab. Stanisław Gałkowski (Ignatianum) – Bez cnoty nie ma człowieczeństwa. O aretologii o. Jacka Woronieckiego OP
11.00 – dr hab. Barbara Kiereś (Collegium Intermarium) – Myśl wychowawcza Jacka Woronieckiego OP na tle współczesnego sporu o pedagogikę;
11.30 – dr hab. Marek Czachorowski (Collegium Intermarium) – Cywilizacja chrześcijańska a rozumność życia moralnego w ujęciu o. Jacka Woronieckiego OP
12.00 – Anioł Pański, dyskusja, zakończenie konferencji

PROWADZENIE KONFERENCJI: red. Jan Pospieszalski

Prelegenci

dr Artur Górecki, prof. CI. Rektor Collegium Intermarium

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne (PWTW) i zarządzanie oświatą; nauczyciel i wieloletni dyrektor placówek edukacyjnych różnych szczebli; wykładowca akademicki; w latach 2020–2023 Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN; Członek Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2021–2024); Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023–2026 przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej; propagator edukacji klasycznej. Autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia: „Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym”, Toruń 2010, „Mariawici i mariawityzm. Geneza i pierwsze lata istnienia”, Warszawa 2011, artykułów naukowych i popularnonaukowych, przyczynków i recenzji, m.in. w: kwartalniku „Christianitas” (stały współpracownik), „Przeglądzie Powszechnym”, „Dyrektorze Szkoły”, „WychowujMy” (współzałożyciel i redaktor), „Mojej Rodzinie”, „Naszej Przeszłości”, “W Sieci Historii”, “Współczesnych problemach wychowania” (seria wydawnicza IBE), portalach internetowych (np. christianitas.org, myslkonserwatywna.pl).

dr Elżbieta Wiater


Elżbieta Wiater – historyk, doktor teologii. Autorka książek, przede wszystkim biografii świętych. Od czasu studiów związana ze środowiskiem dominikańskim przy Bazylice Trójcy Świętej w Krakowie, od kilku lat badająca i publikująca głównie na temat duchowości świeckich oraz historii dominikanów w Polsce. W zeszłym roku ukazała się jej książka „Milczący kaznodzieja. Brat Gwala Torbiński OP (1908–1999)”, będąca biografią dominikańskiego brata zakonnego, który zmarł w opinii świętości, a przy okazji także szkicem dziejów prowincji od lat trzydziestych do początku XXI wieku. Mieszka w Krakowie.

Michał Jędryka

Urodzony w 1965 roku w Poznaniu, mieszka w Bydgoszczy. Ukończył technikum elektroniczne, a następnie studiował fizykę na UW w Warszawie. Na studiach publikował w periodykach uczelnianych na tematy społeczno – religijne, a także w publikacjach kościelnych związanych z warszawskim duszpasterstwem akademickim, później w „Ładzie” i „Chrześcijaninie w świecie”. Studia przerwał, kiedy został redaktorem naczelnym miesięcznika „Odpowiedzialność”, wydawanym przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, dokończył je po kilku latach na UAM w Poznaniu. Miesięcznik „Odpowiedzialność” ukazywał się od 1990 do 1992 roku.

W latach 1992 – 1995 był dziennikarzem bydgoskiej rozgłośni Polskiego Radia, przekształconej w 1993 roku w Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Był tam m. in. kierownikiem Redakcji Informacji.

W latach 1995 – 1998 w Ilustrowanym Kurierze Polskim był sekretarzem redakcji, 1998 – 2000 pracował w bydgoskim Radiu Pomoże, również jako szef Redakcji Informacji. W następnych latach pracował w Banku Pocztowym, w latach 2003 – 2005 był rzecznikiem prasowym tej instytucji. Do działalności publicystycznej powrócił w latach 2010 i następnych, publikując m. in. w Christianitas. W roku 2016 był współzałożycielem i redaktorem naczelnym portalu Katolicka Bydgoszcz i Tygodnika Bydgoskiego, jednocześnie pracując w Polskim Radiu PiK jako szef Biura Zarządu.

Od 2018 do 2024 roku był zastępcą dyrektora programu w Polskim Radiu PiK, gdzie prowadził też wraz Tomaszem Rowińskim autorski cykl programów społeczno religijnych „Wiara tworzy kulturę”, oraz liczne audycje publicystyczne, w tym Rozmowy dnia. Obecnie jako publicysta niezależny publikuje w Christianitas i na portalach Tygodnik Bydgoski oraz Katolicka Bydgoszcz.

Arkadiusz Robaczewski

Pełnomocnik Rektora do spraw programów i nauki. Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. W latach 1995-2007 pracownik badawczo – dydaktyczny na KULu, na Wydziale Filozofii, w Katedrze Metafizyki i Antropologii. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych artykułów, haseł encyklopedycznych, w tym w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych. Pomysłodawca serii konferencji naukowych i popularyzatorskich, w tym m. in; „Nieprzemijająca nowość chrześcijańskiej kultury” i cyklu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli. Autor dwóch książek popularyzatorskich z dziedziny aretologii i filozofii kultury.

Radosław Brzózka

Szef Gabinetu i pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej Ministra Edukacji i Nauki w latach 2020-2023, doradca wojewody w latach 2016-2018, menedżer oświaty, zarządzał edukacją w gminie i powiecie, kilkanaście lat doświadczenia w roli rzecznika prasowego, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego od 2024 r., radny Rady Powiatu w Świdniku w latach 2018-2024, radny Rady Miasta Świdnik w latach 2014-2018, w latach 2003-2008 członek Rady Programowej TVP Lublin oraz Radia Lublin, publicysta i komentator życia publicznego, członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, aktywny w Stowarzyszeniu Wspólnota Świdnicka, uczestnik Ruchu Światło-Życie – Domowy Kościół

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski

Profesor filozofii, wykładowca Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, autor około stu publikacji z zakresu filozofii wychowania, filozofii polityki, etyki i antropologii filozoficznej.

Ostatnie książki: Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego) Lublin 2003, Barbarzyńcy i obywatele. Myślenie polityczne wobec wartości Lublin 2012, Długomyślność Wprowadzenie do filozofii wychowania, Kraków 2016, Wartości Kultura Humanistyka Wokół filozofii wychowania. (razem z Jerzym W. Gałkowskim), Kraków 2019

dr hab. Barbara Kiereś

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka – osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja – filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II